மன்னார் நலன்புரிச்சங்கம் பேர்கன் நோர்வே.

மன்னார் மாவட்டத்தில் கல்வியை பொருளாதார வசதி இன்மையால் தொடர முடியாது தவிக்கும் உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கும், ஏழை மாணவர்களுக்கும் உதவும் எண்ணத்தோடு பேர்கன் நோர்வேயில் உள்ளவர்களால் நடத்தப்படும் ஓர் உதவி அமைப்பு இதற்கு உங்கள் ஆதரவும் உதவியும் தேவை!

1 Comment

  1. A WordPress Commenter

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *