வடக்கில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட மக்களுக்கு இன்னும் 10 பேர்ச் காணியைக்கூட இதுவரை வழங்கவில்லை. தமிழ் அரசுக்கட்சியினால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒத்திவைப்பு பிரேரணை உரையில் கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சர் றிஷாட் பதியுதீன். மேலும் விபரங்களுக்கு